MEDLEMSBETINGELSER

FITNESS24SEVEN AS (org nr 994842714)

Gjeller fra og med 27. desember 2022

Read the Membership Terms in English

§ 1. Medlemskap

• Medlemskap i F24S er personlig.
• Minimumsalder for tegning av medlemsavtale er 18 år.
• Trening og medlemsbetingelser gjelder samtlige foretak, Fitness24Seven AS, Fitness24Seven AB, Fitness24Seven-Lund AB og Fitness24Seven Oy (samlet kalt «F24S»). For medlemmer i Norge er medlemskapet i selskapet Fitness24Seven AS som er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 994 842 714, er MVA-pliktig og kan kontaktes på e-post post@f24s.com 

Det er 5 ulike medlemsformer:
• Ordinær – adgang til alle sentre hele døgnet.
• Dagtidsmedlemsskap – tilgang til alle fasiliteter mandag til fredag mellom kl. 08:00-15:00.
• Nattidsmedlemsskap – tilgang til alle fasiliteter alle dager mellom kl. 22:00-05:00.
• Honnør – honnør med samme tilgang til sentrene som ordinære medlemmer.
• Student – student med samme tilgang til sentrene som ordinære medlemmer.

Dersom et medlem tegner medlemskap for å kunne ta seg inn via våre handikapinnganger, gjelder tilgangen på de sentre hvor det finnes en spesifikk handikapinngang. Tilgang på disse sentrene vil være døgnet rundt.

§ 2. Medlemskort og kontaktinformasjon

Ved besøk på senteret skal medlem ved hvert tilfelle registrere seg ved å dra medlemskortet sitt. Medlemmet plikter alltid å ha med seg medlemskortet under besøk i senteret, også under trening, slik at dette kan fremvises ved de kontrollene som kontinuerlig forekommer. Ved tap av medlemskort eller om det skades slik at det blir ubrukelig, skal dette omgående meldes til resepsjonen, som da utsteder et nytt medlemskort mot et gebyr på 99 kr. Medlem er pliktig til omgående å gi F24S beskjed om endring av navn, adresse, telefonnummer eller andre opplysninger som er gitt.

§ 3. Betaling

Avtalens pris forutsetter at betaling skjer på avtalt måte. Medlemmet er personlig betalingsansvarlig overfor F24S. Dette gjelder også om noen andre ved tegning av medlemsavtale angis som ansvarlig for betalingen. Betaleren må være et aktivt medlem hos F24S.

Hel- eller halvtårsbetaling
Ved tegning av hel- eller halvtårsbetalt avtale betales medlemsavgiften i sin helhet ved tegning av medlemsavtale.

Månedlig betalt abonnement
Ved tegning av kontinuerlig abonnement betalt hver måned, må medlemmen velge mellom å betale via AvtaleGiro eller Gjentakende kortbetaling. Startsavgiften og den første måneden betales ved registrering. Medlem betaler deretter månedsavgiften gjennom valgt betalingsmetode. Abonnementet er kontinuerlig, som betyr at det går frem til medlemmen sier opp medlemskapet, se under §5.

Betaling med AvtaleGiro
Medlemmet har ansvar for at AvtaleGiro med Fitness24Seven AS som betalingsmottaker er aktivert senest 3 dager etter signering av denne avtalen, samt å sjekke at beløp for belastning er disponibelt på oppgitt konto senest dagen før forfall. KID-nummer som benyttes for å opprette AvtaleGiro utleveres av personalet ved tegning av medlemsavtale. Varsling av betaling i henhold til samtykke om AvtaleGiro anses som utført inntil videre gjennom disse vilkår. Kun privat bankkonto godkjennes for AvtaleGiro. Bedriftskonto godkjennes ikke.

Betaling med Gjentakende kortbetaling
Når et medlemmet signerer denne avtalen og velger å betale sitt månedlig abonnement ved Gjentakende kortbetaling, er medlemmet pålagt å følge instruksjonene gitt i e-posten send av F24S i forbindelse med kjøpet og registrer deretter kortnummeret fra betalingskortet som medlemmet vil at vi skal trekke månedlig gebyr fra. Det er også medlemmens ansvar å være sikker på å ha penger på sitt registrerte betalingskort, slik at F24S kan trekke avtalt månedlig gebyr fra medlemmets betalingskort på oppgitt forfallsdato.

AvtaleGiro/Gjentakende kortbetaling
Betaling skjer forskuddsvis mellom den 25. til den 29. hver måned og er betaling for kommende kalendermåned. Dersom den 25. til den 29. ikke er en bankdag så vil betalingen skje på den neste bankdagen. Hvis betaling med AvtaleGiro eller Gjentakende kortbetaling ikke kan utføres fra medlemmets konto ved ordinær trekkdato, vil F24S via CRONE AS anmode medlem omgående og senest innen 14 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr med advarsel om avstengning inntil hele beløpet er betalt. F24S i samarbeid med CRONE AS forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyr og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling. Om medlem blir avstengt fordi betaling ikke er utført, innebærer dette ikke at treningstiden fryses, men medlemskapet løper som vanlig og forbrukes således.

Prisjustering under løpende avtale
Kampanjeavtaler som betales via AvtaleGiro/Gjentakende kortbetaling endres automatisk til gjeldende ordinærpris etter utløpt kampanjeperiode. Ved tegning av studentavtale som betales via AvtaleGiro/Gjentakende kortbetaling gis medlemmet studentpris t.o.m. den dato som medlem kan fremvise gyldig studentkort, deretter går prisen over til ordinær pris. Studentprisen kan forlenges gjennom, senest 14 dager innen datoen for gyldig studentkort har gått ut, ved å fremvise nytt gyldig studentkort. Studentprisen forlenges da t.o.m den dato som det fremviste studentkortet har gyldighet til. Om gyldig studentkort fremvises etter at studentprisen allerede har gått over til ordinær pris justeres prisen på kommende måneder. Retroaktive prisjusteringen utføres ikke.

§ 4. Avtaletid

F24S har ingen bindningstid på medlemsavtaler med månedsbetaling via AvtaleGiro/Gjentakende kortbetaling. Oppsigelsestiden er ut inneværende måned hvor varsel om opphør av medlemsskap mottas av F24S + 2 måneder. Hel-/halvtårsbetalte avtaler har en løpetid på 12/6 måneder og opphører automatisk når de 12/6 månedene er utløpt.

§ 5. Frysing, overføring og oppsigelse av medlemsavtale

Det er mulig å fryse medlemsavtaler med månedsbetaling via avtalegiro mot en administrativ avgift, eller gratis mot fremvisning av legeattest for langtidssykemelding eller graviditet. Det er ikke mulig å fryse hel- eller halvtårsbetalte medlemsavtaler. Medlemsavtalen kan fryses i maksimalt 12 måneder om gangen. Etter frysingsperiodens utløp, aktiveres medlemsavtalen automatisk. Frysing kan ikke gjøres i ettertid. Som medlem er jeg ansvarlig for å ta vare på og ved behov vise kvittering på fryst medlemskap. Overføring av medlemskapet kan kun skje én gang, dvs. at den som har overtatt et medlemskap ikke kan overføre dette til andre. Ved overføring av medlemskap skal overførende medlem betale et gebyr på 300 kr til F24S. Overtakende medlem skal betale 150 kr i administrativt start gebyr samt skriftlig akseptere disse vilkår og til slutt godkjennes av F24S. Hvis overtakende medlem er nytt medlem eller tidligere medlem som ikke har medlemskort, belastes 99kr for ett nytt medlemskort. Løpende månedsavtale, åpnings- og kampanjetilbud kan ikke overføres. Oppsigelse av medlemskap skal gjøres via Mine Sider på https://no.fitness24seven.com/. En oppsigelse er alltid bindende og kan ikke angres. Dersom medlemmet bryter noen av disse bestemmelsene har F24S rett til å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning. Medlemmet må betale for hele oppsigelsestiden i henhold til § 4.

§ 6 Helsetilstand

Medlem har selv ansvar for at hans/hennes helsetilstand er slik at medlemmet uten risiko klarer å delta i aktivitetene hos F24S.

§ 7. Trivselsregler og treningsforskrifter

F24S tar vare på alle mennesker på lik grad. Vi krever derfor at medlemmene våre viser hverandre og våre ansatte respekt uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, funksjonshemming, etnisk tilhørighet, tro, seksuell legning eller alder. Vi har nulltoleranse for handlinger som kan oppfattes som voldelige eller nedsettende av medlemmer og ansatte. Dette inkluderer ord, kroppsspråk, klær og andre uttrykksformer. Videre tillater vi kun trening i rene treningsklær. Det er ikke lov å trene i bar overkropp, barbeint, i jeans eller arbeidsklær. Lokalene er ment for treningsrelatert virksomhet og får av medlemmet utelukkende nyttes til trening. Medlem kan for eksempel ikke sove eller oppholde seg på annet vis i lokalene. Det påligger medlem å følge gjeldende trivselsregler og de anvisninger med hensyn til treningsmetoder og bruk av utstyr som meddeles skriftlig eller muntlig av F24S sine ansatte. Medlem forutsettes alltid å opptre på en måte som ikke forstyrrer andre medlemmer eller personalet. Om et medlem opptrer forstyrrende eller ikke følger trivselsregler og anvisninger, har F24S rett til å begrense de tider medlemmet får besøke senteret eller medlemmets øvrige bruk av senteret, eller helt avbryte medlemskapet, hvorved medlemmets betalingsforpliktelse for ut inneværende måned hvor varsel om opphør av medlemsskap mottas av F24S + 2 måneders oppsigelsetid består. F24S forbeholder seg retten til uten angivelse av grunn omgående å avbryte denne avtalen.

§ 8. Gjest

Medlem kan ta med maks. én (1) gjest per år og bare i den tiden senterets resepsjon er åpen.

§ 9. Doping

Fitness24Seven forbeholder seg retten til å kontakte politiet ved mistanke om bruk av dopingklassifiserte preparater. Politiet etterforsker og utfører test av medlemmet ved slike vurderinger. Hvis politianmeldelsen avsluttes med fellende dom vil medlemmet utestenges på ubestemt tid for brudd på Fitness24Sevens regelverk. Se § 5 i Fitness24Sevens medlemsavtale.

§ 10. Ansvar for ulykker og eiendeler

F24S ansvarer ikke for personskader, skade på eiendeler eller tap av medlemmets eiendeler annet enn om skade eller tap har oppstått på grunn av at F24S har opptrådt uaktsomt.

§ 11. Prisendringer

Det skal informeres om eventuelle prisforhøyelser på løpende avtaler senest en måned innen prisendringen trer i kraft. Medlem som sier opp sin avtale på grunn av prisforhøyelse er beskyttet mot prisendringen i oppsigelsestiden.

§ 12. Personopplysninger

F24S lagrer og behandler personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning kalt GDPR. F24S må behandle medlemmenes personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle denne avtalen, herunder administrere opplysninger om medlemskapet. I tillegg kan F24S behandle personopplysninger om medlemmet ut over avtalen i den grad det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som f.eks. regnskapsloven. I tillegg kan F24S behandle personopplysninger om medlemmet i henhold til de aktive samtykker som medlemmet har gitt, f.eks. samtykke til markedsføring eller bruk av cookies ved besøk på hjemmesiden til F24S. Innpassering når senter er ubemannet skjer ved fingeravtrykkskontroll, og disse opplysningene finnes bare lagret på hvert individuelt medlemskort (det er disse opplysningene som sammenlignes med det som avleses ved innpassering, og medlem anses for å samtykke til slik bruk av fingeravtrykk ved fortsatt bruk av fingeravtrykkskontroll). Medlem er informert om at inngangen og senteret av sikkerhetsgrunner er kameraovervåket. Personvernerklæring til F24S er tilgjengelig med mer informasjon på hjemmesiden https://no.fitness24seven.com/retningslinjer-ang-personvern/.

§13. Identifisering

For avtale om AvtaleGiro/Gjentakende kortbetaling kreves norsk personnummer, norsk kontonummer og gyldig norsk ID-kort. Helårsbetalt avtale krever gyldig ID-kort sammen med vitnemål utstedt av norsk undervisningssted, norsk arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller asylsøkerbevis. Ved tegning av studentavtale kreves dessuten gyldig Studentkort.

TILLEGG TIL KJØP VIA INTERNETT
• §§ 14-16 gjelder bare når medlem tegner medlemsavtale via F24S sin hjemmeside.
• Ved kjøp via Internett gjelder angrerettloven.
• Kjøp via Internett er personlig i den betydning at det bare er den som skal bli medlem som kan tegne avtalen via hjemmesiden.
• Medlem har via hjemmesiden godkjent at bestemmelsene i denne avtalen gjelder for medlemskapet.

§ 14. Angrerett

Medlem har rett til innen 14 dager fra kjøpstidspunkt å angre kjøpet ved å melde fra til F24S. Medlemmets medlemskap avsluttes da og innbetalt beløp vil bli tilbakebetalt. Medlem kan angre sitt kjøp via e-post til hovedkontoret ( post@f24s.com ), på et av våre sentre eller via post til hovedkontoret (Fitness24Seven AS, Østre Aker vei 17, 0581 OSLO)

§ 15. Betaling

Betaling av startavgifter som gjelder avtalen skjer på F24S sine hjemmesider i henhold til anvisningene der. Når medlem inngår en avtale med månedsbetaling via AvtaleGiro/Gjentakende kortbetaling er det medlemmets ansvar å følge instruksjonene mottat på e-post etter kjøpet, for å aktivere gjelende betalingsmåte.

§ 16. Leveringsbetingelser

Avtalen gjelder fra den dagen kjøpet ble registrert på hjemmesiden, ikke fra den dagen kortet blir hentet. Medlemskortet skal hentes av medlem på senteret som er angitt i velkomstmailen når resepsjonen er åpen. Velkomstmailen blir sendt til e-postadressen som ble oppgitt i forbindelse med kjøpet.

§ 17 utenforliggende begivenheter

Dersom treningssenteret må stenge på grunn av force majeure eller annen utenforliggende begivenet – inkludert pandemi – så bortfaller plikten til å holde treningsenteret åpent så lenge hindringen foreligger.

AVTALEGIRO - MELLOM KUNDE OG BANK

1. Kort beskrivelse av AvtaleGiro
AvtaleGiro er en tjeneste hvor kontohaver gir sin bank en ordre om å betale regninger ved å belaste kontohavers konto for overføring til betalingsmottakers konto. Bare betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som kontohaver har gitt banken en belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) for, omfattes av tjenesten. De betalingsmottakere som kontohaver har opprettet slik fullmakt for, vil sende betalingskravet til banken. Senest syv virkedager før regningene skal betales, vil det bli sendt varsel til kontohaver med informasjon om hvilke regninger som skal betales og hva regningene gjelder. Kontohaver kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen.

2. Avtaleinngåelse
Avtalevilkårene for AvtaleGiro suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid går Avtalevilkårene for AvtaleGiro foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Kostnader ved å opprette, ha og bruke AvtaleGiro fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

3. AvtaleGiro-fullmakt
For hver betalingsmottaker som skal omfattes av AvtaleGiro, skal kontohaver avgi en særskilt belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) til banken. For samme betalingsmottaker kan det gis flere AvtaleGiro-fullmakter dersom kontohaver ønsker det og betalingene gjelder krav av forskjellig art. På forespørsel vil banken gi kontohaver informasjon om hvilke betalingsmottakere som er tilsluttet ordningen. I en AvtaleGiro-fullmakt skal minst angis kontoen som skal belastes samt betalingsmottakers navn, adresse og kontonummer samt høyeste belastningsgrense og det tidsrom belastningsgrensen knytter seg til. Ved avgivelse av en AvtaleGiro-fullmakt må oppgis et kundeidentifikasjonsnummer (KID) fra et nyere betalingskrav som AvtaleGiro-fullmakten omfatter. En AvtaleGiro-fullmakt kan tilbakekalles, sperres og endres av kontohaver ved melding til banken. En tilbakekallelse, en sperring eller en endring skal være gjennomført senest påfølgende virkedag etter at kontohavers meddelelse er mottatt av banken. Banken kan ikke endre en AvtaleGiro-fullmakt uten samtykke fra kontohaver, med unntak av betalingsmottakers kontonummer. Banken skal periodisk sende kontohaver informasjon om avgitte AvtaleGiro-fullmakter.

4. Bruk av betalingsinformasjon
Kontohaver samtykker i at nødvendige opplysninger om kontohaver og AvtaleGiro-fullmakten kan gis til betalingsmottaker og betalingsmottakers bank. Opplysningene vil gjøre det mulig for betalingsmottaker å fremsette betalingskrav mot kontohaver gjennom AvtaleGiro-systemet og sikre korrekt identifisering av mottatte betalinger. Kontohaver samtykker videre i at banken på bakgrunn av informasjon om hans øvrige betalinger, foreslår hvilke kreditorer AvtaleGiro-tjenesten kan benyttes for.

5. Forhåndsvarsel til kontohaver
Kontohaver vil bli sendt varsel om forestående betalinger senest syv virkedager før belastning av kontohavers konto skal finne sted, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Varselet skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger om betalingsmottaker, beløpets størrelse, hva betalingen gjelder og tidspunktet for belastning av kontohavers konto (betalingsdag). Kontohaver skal på grunnlag av tilsendt varsel kontrollere at opplysningene er i overensstemmelse med kontohavers noteringer og avgitte AvtaleGiro-fullmakter. Kontohaver bør ta kontakt med banken uten ugrunnet opphold for å rette opp eventuelle uoverensstemmelser.

6. Stansing av enkeltstående betalinger
Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre en enkeltstående betaling som fremgår av tilsendt varsel, kan kontohaver til og med dagen før varslet belastningsdag, kreve betalingen stanset (stoppet). Stansing skjer på den måte som er avtalt (for eksempel ved elektroniske medier) eller ved henvendelse til banken. Dersom betalingen stanses, er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen.

7. Nærmere om gjennomføringen av betalingen
Innenfor rammen av AvtaleGiro-fullmakten, vil banken gjennomføre en betaling ved å belaste kontohavers konto på varslet belastningsdag. Selv om det i en AvtaleGiro-fullmakt er angitt betalingskravets art, vil banken ikke kontrollere hva betalingen gjelder. Betalingen vil bli overført til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt, jfr Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

8. Avvisning av betalingsordre
Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i AvtaleGiro-fullmakten eller dersom kontohaver har stanset (stoppet) betalingen. Banken vil kontrollere om det er dekning på konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på varslet belastningsdag, vil banken enten avvise oppdraget straks, eller i de påfølgende 4 virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). Ved flere betalingskrav eller betalingsordrer som skal belastes samme dag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning. Hvis betalingen ikke gjennomføres av årsaker som nevnt ovenfor, vil kontohaver bli meddelt dette av banken og få tilbud om annen betalingsmåte (for eksempel få tilsendt giroblankett). Informasjon om annen betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere kontohaver dersom betalingsmottaker annullerer betalingskravet.

9. Tilbakebetaling av gjennomført betalingstransaksjon
Kontohaver kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en AvtaleGiro-belastning hvis kontohaver kan påvise at beløpet oversteg hva kontohaver med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig. Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom kontohaver, når det er relevant, ble varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen. Kontohaver må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal banken enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Bankklagenemnda.

AvtaleGiro-fullmakt
Jeg ønsker å benytte AvtaleGiro for å betale krav fra betalingsmottaker som nevnt nedenfor: Betaler, Betalers kontonummer (kontonummer som skal belastes), Betalingen gjelder, Kundeidentifi¬kasjonsnummer – KID, Belastningsgrense, Periode belastningsgrensen gjelder, Betalingsmottaker, (navn og adresse) og Betalingsmottakers kontonummer (kontonummer som skal godskrives.)