Godt Treningsmiljø!

Endelig tilbake til normalen!

Regjeringen har fra og med den 25 september fjernet de nasjonale retningslinjene for Korona. Vi har lenge sett fram til denne dagen!

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 12:53 25/9

Regjeringen har fra og med den 25 september fjernet de nasjonale retningslinjene for Korona. Vi har lenge sett fram til denne dagen!

Selv om de nasjonale tiltakene er fjernet, vil det alltid være risiko for smitte og kan fortsatt oppstå smittetilfelle. Med tanke på dette vil vi fortsette med de gode rutine vi sammen med våre medlemmer har utviklet i pandemien, med noe få endringer! 

For at det skal være tryggest mulig å trene hos oss er det viktig at du til enhver tid følger trivselsreglene!

Endringer i rutinene.

 • Kapasiteten på våre senter går tilbake til normalen uten begrensninger
 • Avstengte maskiner, treningsarealer åpner igjen!
 • Meter reglen avvikles.

Vi fortsetter med disse rutinene.

 • Tren IKKE om du er syk eller har symptomer på COVID-19. (Symptomer på koronavirusinfeksjon er feber, hoste, hodepine, kvalme, diare, muskelsmerter, sår hals, rennende nese, kortpustethet, tap av luktesans eller smak).
 • IKKE SLIPP ANDRE MEDLEMMER INN. Dette kan medføre til permanent utestenging
 • Vaske dine hender så ofte som mulig.
 • Vaske apparater, maskiner og treningsutstyr etter bruk.
 • Økt vasking av maskiner og treningssentret.
 • Rydd opp etter deg
 • Vi har nulltoleranse for handlinger som kan oppfattes som voldelige eller nedsettende av medlemmer og ansatte. Dette inkluderer ord, kroppsspråk, klær og andre uttrykksformer.
 • Det kun tillatt med trening i rene treningsklær. Det er ikke lov å trene i bar overkropp, barbeint, i jeans eller arbeidsklær.
 • Lokalene er ment for treningsrelatert virksomhet og får av medlemmet utelukkende nyttes til trening.

Lese mer om Trivselsregler og treningsforskrifter i medlemsavtalen!

 

The page is continuously updated - the last update was made 12:55 25/9

As of September 25, the government has removed the national guidelines for Corona restriction. We have been looking forward to this day for a long time!

Even if the national guidlines have been removed, there will always be a risk of infection and there may still be a case of infection. With this in mind, we will continue with the good routine we and our members have developed in the pandemic, with a few changes!

In order for it to be as safe as possible to train with us, it is important that you follow the rules of conduct at all times!

Changes in the rules:

 • The capacity of our centers returns to normal without restrictions
 • Shut down machines, training areas reopen!
 • The meter rule is abolished.

We continue with the good routines.

 • DO NOT exercise if you are sick or have symptoms of COVID-19. (Symptoms of coronavirus infection include fever, cough, headache, nausea, diarrhea, muscle aches, sore throat, runny nose, shortness of breath, loss of sense of smell or taste).
 • DO NOT ALLOW OTHER MEMBERS IN. This can lead to permanent exclusion
 • Wash your hands as often as possible.
 • Wash equipment, machines and exercise equipment after use.
 • Increased washing of machines and the gym.
 • clean up after yourself
 • We have zero tolerance for actions that may be perceived as violent or derogatory by members and employees. This includes words, body language, clothing and other forms of expression.
 • It is only allowed with training in clean training clothes. It is not allowed to train in bare upper body, barefoot, in jeans or work clothes.
 • The premises are intended for training-related activities and may only be used by the member for training.

You can read more about our Rules of conduct and training regulation here.