Covid-19

I tider som disse er det viktig at vi tar vare på oss selv og helsen vår. Når du kommer til oss for å ta vare på helsen din, ønsker vi naturligvis å ivareta din trygghet, derfor har vi utarbeidet følgende tiltak.

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 12:53 08/12

Tiltak:

Vi har økt rengjøringen av treningsstudioet vårt, og våre ansatte har også som oppgave å tørke av maskiner og utstyr ekstra nøye i løpet av denne perioden, alt i henhold til retningslinjene fra Helsedirektoratet.

På enkelte av våre anlegg har vi flyttet maskinene våre slik at våre medlemmer kan trene trygt mens de holder 1m avstand. Der det ikke tillot seg har vi slått av enkelte av våre kardiomaskiner for å skape rom for trygg avstand.

Eget ansvar:

Å beskytte deg selv og andre mot smitte er et ansvar både på Fitness24seven og på deg som medlem. Husk å rengjøre maskiner med vaskemiddel både før og etter bruk - og vaske hendene med såpe så ofte som mulig.

Husk at andre også bruker tid på treningsstudioet mens du trener.

Ta med eget håndkle for å kunne sitte på maskinene og tørke bort svetten under en intens trening.

Husk også å ikke være for nær andre medlemmer og ikke dele en vannflaske med noen andre. Ta med en fylt vannflaske hjemmefra (eller kjøp en på Selecta-maskinene våre.)

I løpet av disse tider kan det også være smart å skifte og dusje hjemme, både før og etter trening. Vennligst lås tingene dine i skapene våre, men prøv å tilbringe så lite tid som mulig i garderoben, dette for å redusere smittespredningen. Det til tider være begrenset skapplass i garderobene.

Hvis du føler deg syk eller har milde symptomer, ber vi deg om å være hjemme og ikke besøke noen av våre treningssenter. Det samme gjelder for alle ansatte, og vi forsikrer deg om at alle som jobber med oss ​​er friske.

 

Lese mer om Trivselsregler og treningsforskrifter i medlemsavtalen!

 

The page is continuously updated - the last update was made 12:55 8/12

Measures:

We have increased the cleaning of our gym, and our employees also have the task of drying machines and equipment extra carefully during this period, all in accordance with the guidelines from the Norwegian Directorate of Health.

At some of our facilities, we have moved our machines so that our members can train safely while keeping a distance of 1m. Where this was not possible, we switched off some of our cardio machines to create room for a safe distance.

Own responsibility:

Protecting yourself and others from infection is a responsibility both on Fitness24seven and on you as a member. Remember to clean machines with detergent both before and after use - and wash your hands with soap as often as possible.

Remember that others also spend time in the gym while exercising.

Bring your own towel to be able to sit on the machines and wipe away the sweat during an intense workout.

Also remember not to be too close to other members and do not share a water bottle with anyone else. Bring a filled water bottle from home (or buy one on our Selecta machines.)

During these times, it can also be smart to change and shower at home, both before and after training. Please lock your things in our closets, but try to spend as little time as possible in the wardrobe, this to reduce the spread of infection. There is sometimes limited closet space in the closets.

If you feel sick or have mild symptoms, please stay at home and do not visit any of our gyms. The same applies to all employees, and we assure you that everyone who works with us is healthy.

You can read more about our Rules of conduct and training regulation here.