Informasjon om COVID-19

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 14:05 26/11

Våre sentre holder stengt

I tråd med myndighetenes påbud, holder Fitness24Seven midlertidig alle våre sentre stengt fra 10. november for å unngå spredning av coronaviruset. Foreløpig gjelder dette fram til 15. desember, men dere finner alltid den seneste informasjonen på vår hjemmeside.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører for deg som medlem. Derfor fryser vi alle våre medlemskap fra 10. november frem til vi åpner våre treningssentre igjen.

Vi kommer til å holde oss til kommunens og helsemyndighetenes tiltak og restriksjoner, og vi arbeider for å holde sentrene en smittefri sone og vil nå legge ekstra fokus på renhold.

Under perioden 10.11.2020 tom 15.12.2020 holder Fitness24Seven stengt alle sine treningssentre i Norge. Alle våre medlemmer har automatisk blitt fryst fra den 10.11.2020. Frysningen kommer fortsette til vi får åpne våre treningssentre igjen. Kompensasjonen for stengte dager i november kommer til å bli kompensert ved gjenåpning av sentrene. Kompensasjonen gis i form av gratis treningsperiode.

Den tid som vi holdt stengt gis som gratis treningstid og samsvarer tidsmessig med de dager som vi har holdt stengt. Kompensasjonen reguleres automatisk på ditt medlemskap, du som medlem behøver ikke å kontakte oss om det.

Vi takker alle våre medlemmer for forståelse for dette i den vanskelige situasjonen hele landet er i for øyeblikket. Fitness24Seven ledelsen er i dialog for å løse de operative oppgavene og vil kontinuerlig komme med ny informasjon på vår hjemmeside.

Ettersom at vi nå er pålagt av myndighetene til å holde våre sentre stengt for å redusere smittefaren, skal vi selvfølgelig svare på alle spørsmål dette medbringer og usikkerhet rundt dette. Det vil være stor pågang i innboksen, men vi svarer fortløpende på alle henvendelser fra dere. Har dere spørsmål som ikke besvares på vår hjemmeside kontakt oss ved å sende en mail til post@f24s.com.

Med vennlig hilsen,
Fitness24Seven

The site is constantly updated - last updated at 14:05 26/11

Our gyms are closed

In line with the authorities’ order, Fitness24Seven will temporarily close all our gym from 10 November to prevent the spread of the coronavirus. For the time being, this applies until 15 December, but you will always find the latest information on our website.

We sincerely apologize for any inconvenience this may cause you as a member. Therefore, we will freeze all our memberships from November 10 until we reopen our gyms.

We will adhere to the municipality’s and the health authorities measures and restrictions, and we are working to keep our centers an infection-free zone and will now focus extra on cleaning and maintenance.

During the period 10.11.2020 to 15.12.2020, Fitness24Seven will close all its gyms in Norway. All our members have been automatically frozen from 10.11.2020. The freeze will continue until we can reopen our gyms again. The compensation for closed days in November will be compensated by the reopening of the centers. The compensation is given in the form of a free training period.

The time we kept closed is given as free training time and corresponds in time with the days we have kept closed. The compensation is automatically regulated on your membership, you as a member do not need to contact us about it.

We thank all our members for understanding this in the difficult situation the whole country is in now. The Fitness24Seven management team is in dialogue to solve the operational tasks and will continuously provide new information on our website.

As we are now required by the authorities to keep our centers closed to reduce the risk of infection, we must of course answer all the questions this entails and the uncertainty surrounding this. There will be a lot going on in the inbox, but we will respond continuously to all inquiries from you. If you have questions that are not answered on our website, contact us by sending an email to post@f24s.com .

Best regards,

Fitness24Seven