COVID-19

Midlertidig stengt

Vi håper å ønske alle medlemmene velkommen tilbake til trening 15. juni. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert her på vår hjemmeside og i sosiale medier.

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 08:30 12/5

I tråd med myndighetenes pålegg, holder Fitness24Seven midlertidig alle senter stengt på ubestemt tid for å unngå spredning av Coronaviruset. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette måtte medføre deg som medlem. Vi vil derfor fryse alle medlemskap i denne perioden.  

Mulig gjenåpning 15. juni

På regjeringens pressekonferanse 7. mai 2020 ble det antydet at treningssentre kan gjenåpne 15. juni 2020. Fitness24Seven forholder seg til myndighetenes retningslinjer og presiserer at denne datoen er vilkårlig og kan endres etter nye retningslinjer fra myndighetene. Vi savner medlemmene våre veldig og gleder oss til å ønske alle velkomne når situasjonen tillater det.

Vi vil forholde oss til helsedirektoratets veiledning og jobber med å holde sentrene smittefrie gjennom mer fokus på renhold.

Vi takker alle våre medlemmer for forståelsen i denne utfordrende situasjonen. Ledelsen i Fitness24Seven er i dialog for å løse de operative oppgavene og vil kontinuerlig komme med ny informasjon på vår hjemmeside.

Ettersom vi nå er pålagt av myndighetene å holde våre senteret stengt for å redusere smittefaren, verdsetter vi alle mulige spørsmål dette medbringer. Det vil være stor pågang i innboksen, men vi svarer fortløpende på alle henvendelser fra dere. Har dere spørsmål kontakt oss ved å sende en mail til post@f24s.com.

English translation

Hopefully we can welcome all our members back soon.

We will keep our members updated here, on our website and social media.

The site is constantly updated - last updated at 08:30 12/5

In line with the government's directions, Fitness24Seven temporarily holds all centers closed indefinitely to avoid the spread of the Coronavirus. We strongly apologize for any inconvenience this may cause you as a member. We will therefore freeze all membership during this period.

Possible reopening June 15

At the government's press conference on May 7, 2020, it was suggested that gyms may reopen on June 15, 2020. Fitness24Seven adheres to the government's guidelines and specifies that this date is arbitrary and may be amended according to new government guidelines. We miss our members very much and look forward to welcoming everyone when the situation allows.

We will follow the Health departments guidance and work to keep the centers free of infection through more focus on cleaning.

We thank all our members for understanding this challenging situation. The management at Fitness24Seven is in dialogue to solve the operational tasks and will continuously provide new information on our website.

Since we are now required by the authorities to keep our gyms closed to reduce the risk of infection, we value all possible questions this brings. There will be a lot of effort in the mail inbox, but we will respond to all inquiries continuously. If you have any questions, contact us by sending an email to post@f24s.com.